W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zadania i kompetencje Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

XML

Treść

1) kieruje pracą  Kuratorium Oświaty w Szczecinie przy pomocy Wicekuratora oraz osób kierujących komórkami organizacyjnymi Kuratorium oraz stanowisk samodzielnych;
2) jako reprezentant polityki oświatowej państwa, realizuje politykę oświatową na terenie województwa;
3) sprawuje ogólny i merytoryczny nadzór nad całokształtem działalności Kuratorium Oświaty;
4) w zakresie wynikającym z funkcji kierownika jednostki organizacyjnej, Kurator wykonuje zadania zastrzeżone dla kierownika urzędu, a w szczególności :
a) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy Urzędu oraz warunki jego działania i w tym zakresie:
- sprawuje bezpośredni nadzór nad komórkami organizacyjnymi Kuratorium w zakresie prawidłowego wykonywania przez nie zadań,
- nadzoruje organizacyjny przebieg prac nad terminowym przygotowaniem projektu budżetu i planu dochodów i wydatków budżetu Wojewody w części dotyczącej Kuratorium Oświaty,
- sprawuje nadzór nad realizacją budżetu i planu finansowego Kuratorium oraz wykonuje kontrolę wydatkowania środków na cele związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem jednostki,
- reprezentuje Skarb Państwa w odniesieniu do mienia  Kuratorium,
- gospodaruje mieniem Kuratorium oraz zapewnia prowadzenie ewidencji majątku jednostki,
- wykonuje kompetencje kierownika zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,
- zapewnia przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy ustawowo chronionej,
- zapewnia przestrzeganie zasad techniki prawodawczej,
- zapewnia właściwe gromadzenie, przechowywanie, ewidencjonowanie i odpowiednie zabezpieczenie materiałów archiwalnych jednostki oraz klasyfikowanie, kwalifikowanie i brakowanie materiałów archiwalnych, a także przekazywanie ich do archiwum,
- ustala zasady krajowych i zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników Kuratorium;
b) wykonuje zadania z zakresu prawa pracy wobec osób zatrudnionych w Kuratorium i realizuje politykę personalną w jednostce, a w szczególności:
- dysponuje funduszem wynagrodzeń oraz funduszem nagród,
- administruje środkami Zakładowego Funduszu Łšwiadczeń Socjalnych,
- planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia powszechne i specjalistyczne dla członków korpusu służby cywilnej oraz szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego w służbie cywilnej;
5) w zakresie czynności wynikających z pełnienia funkcji organu rządowej administracji zespolonej w województwie, Kurator:
a) sprawuje nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami znajdującymi się na terenie województwa zachodniopomorskiego, ujętymi w aktualnym Systemie Informacji Oświatowej, a których wykaz stanowi załącznik Nr 1 do regulaminu,
b) wykonuje inne zadania spoza nadzoru pedagogicznego,
c) wydaje decyzje administracyjne oraz zarządzenia w sprawach określonych w ustawie,
d) określa priorytety doskonalenia nauczycieli, inicjuje i koordynuje działania związane z doskonaleniem nauczycieli,
e) współpracuje z jednostkami samorządu terytorialnego,
f) nostryfikuje i legalizuje świadectwa i dyplomy;
6) w zakresie czynności związanych z kierowaniem jednostką organizacyjną, Kurator:
a) ustala organizację i zasady funkcjonowania Kuratorium i - w tym zakresie - wydaje zarządzenia;
b) koordynuje i nadzoruje pracę Kuratorium;
c) nadzoruje i koordynuje realizację budżetu jednostki;
d) kształtuje politykę kadrową.

Zakres zadań i kompetencji Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty reguluje Zarządzenie Nr 29/2016r. Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 kwietnia 2016r. zmieniające Zarządzenie nr Nr 25/2016 w sprawie określenia zakresu kompetencji i zadań wykonywanych przez Zachodniopomorskiego Wicekuratora Oświaty.