W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Organizacja załatwiania skarg i wniosków w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

XML

Treść

Podstawa prawna

Organizację załatwiania skarg i wniosków reguluje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków oraz regulamin Kuratorium Oświaty w Szczecinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 52/2013 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 21 sierpnia 2013r.

Przedmiot skargi

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.

Przedmiot wniosku

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie:
1) pocztą tradycyjną lub osobiście na adres ul. Wały Chrobrego 4, 70 - 502 Szczecin, 
2) faksem na nr 91 44 27 508, 
3) na adres poczty elektronicznej: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl, 
4) na adres skrzynki ePUAP: /tnix8r997x/SkrytkaESP, 
a także ustnie do protokołu podczas dyżuru skargowego.
*§5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. (Dz.U. z 2022 r. poz. 5, nr 46z poźn. zm.)

Ważne

Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywa się w komórkach organizacyjnych Kuratorium każdego dnia w godzinach pracy. Kurator lub wyznaczeni kolejno dyrektorzy wydziałów przyjmują interesantów w siedzibie jednostki w Szczecinie, przy ul. Wały Chrobrego 4 w każdy poniedziałek w godzinach od 15:30 do 16:00. Jeżeli poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie odbywa się w najbliższy dzień powszedni.

W delegaturze Kuratorium w Koszalinie, przy ul. Wł. Andersa 34, interesantów przyjmuje dyrektor delegatury bądź zastępujący go pracownik w każdy poniedziałek w godzinach od 15:00 do 16:00.

Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, a także zgłoszone ustnie do protokołu, podlegają rejestracji w Rejestrze Skarg i Wniosków prowadzonym przez Wydział Administracji i Kadr. Po zarejestrowaniu skargi, Kurator zleca sprawę do załatwienia właściwej merytorycznie komórce organizacyjnej Kuratorium.

Ważne

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.

Terminy

Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca.

Skargi i wnioski wniesione lub przekazane przez posłów na Sejm, senatorów i radnych powinny być załatwione najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia ich wniesienia albo przekazania.

W razie niemożności załatwienia skargi lub wniosku w wyżej określonym terminie, w tym terminie zawiadamia się wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia skargi lub wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia.

W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia, została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a Skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ ją rozpatrujący może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.