Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH ROZPATRZONYCH W 2019 ROKU W KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE
Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”  Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018r poz. 870).Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące. 
W 2019r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęły łącznie 3 petycje. Wszystkie zostały rozpatrzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z trybem i w terminie przewidzianym w ww. ustawie o petycjach. Szczegółowy opis sposobu załatwienia każdej z petycji zawiera tabela pn.  INFORMACJA O PETYCJACH ZŁOŻONYCH DO KURATORIUM OŚWIATY W SZCZECINIE ORAZ O PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA.Lp.
Data złożenia
Wnoszący petycję
Przedmiot petycji
Realizacja
Treść petycji
1
12/01/
2019
Pracownicy 
szkoły podstawowej
w Toporzyku
sprzeciw wobec
likwidacji szkoły
W dniu 5-02-2019 udzielono odpowiedzi,
w której powiadomiono wnoszących
petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujacych w przypadku likwidacji
szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
w załączeniu (141kB) pdf
2
21/01/
2019r
Rada Rodziców 
uczniów szkoły 
podstawowej 
w Toporzyku
sprzeciw wobec
likwidacji szkoły
W dniu 05/02/2019 udzielono odpowiedzi ,
w której powiadomiono wnoszących
petycję o stanie sprawy oraz o procedurach obowiązujacych w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

w załączeniu (141kB) pdf
3
30/01/
2019
Rada Rodziców 
uczniów szkoły 
podstawowej 
w Gogolicach
sprzeciw wobec
likwidacji szkoły
W dniu 5-02-2019 udzielono odpowiedzi ,
w której powiadomiono wnoszących petycję
o stanie sprawy oraz o procedurach
obowiązujacych w przypadku likwidacji szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

w załączeniu (1977kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Świercz (26 czerwca 2020)
Opublikował: Michał Kazimierczuk (26 czerwca 2020, 13:36:30)

Ostatnia zmiana: Michał Kazimierczuk (26 czerwca 2020, 14:05:02)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 966