Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie


Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”

Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2018r. poz. 870).

Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące.
 
W 2021r. do Kuratorium Oświaty w Szczecinie wpłynęło łącznie 4 petycje. Wszystkie zostały rozpatrzone przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty zgodnie z trybem przewidzianym w ww. ustawie o petycjach.

l.p.

Data
wpływu

Wnoszący
petycję

Przedmiot
petycji

Realizacja

Treść
petycji

Odpowiedź

1

04/01/
2021

Sołtysi Gminy Drawno

petycja w obronie zamiaru likwidacji Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Niemieńsku

15/01/
2021r. udzielono odpowiedzi

Petycja 1 (57kB) pdf

Odpowiedź 1 (945kB) pdf

2

08/02/
2021

Nauczyciele i pracownicy SP w Nowogródku Pomorskim

petycja w obronie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej  im. Unii Europejskiej w Nowogródku Pomorskim

17/02/
2021r. udzielono odpowiedzi

Petycja 2 (129kB) pdf

Odpowiedź 2 (316kB) pdf

3

15/02/
2021

Rada Rodziców

petycja w sprawie zaniepokojenia zamiarem likwidacji Szkoły Podstawowej w Nowogródku Pomorskim

17/02/
2021r. udzielono odpowiedzi

Petycja 3 (124kB) pdf

Odpowiedź 3 (319kB) pdf

4

05/02/
2021

Rada Rodziców

petycja  w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły
Podstawowej w Gwdzie Wielkiej

19/04/
2021r. udzielono odpowiedzi

Petycja 4 (887kB) pdf

Odpowiedź 4 (1049kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Monika Świercz (13 czerwca 2022)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (15 czerwca 2022, 09:28:26)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (15 czerwca 2022, 10:13:04)
Zmieniono: Korekta redakcyjna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 524