Strona główna

Strona główna

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4 
70-502 Szczecin
(wejście od ul. Szczerbcowej)

tel. 91 442-75-00
fax 91 442-75-08

 e-mail: kuratorium@kuratorium.szczecin.pl

NIP 851 16 29 803; REGON 006473449

WYKAZ TELEFONÓW (158kB) pdf

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30

Obsługa klienta w Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Customer service at the Board of Education in Szczecin

Redagowaniem Biuletynu Informacji Publicznej Kuratorium Oświaty w Szczecinie zajmuje się Zespół Informatyki w Wydziale Administracji i Kadr.

PRZESYŁANIE KORESPONDENCJI

 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ESP).
  Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.
  Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektroniczne. Podanie takie powinno zawierać także adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  Jeżeli w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, podanie pozostawia się bez rozpoznania.
 1. Pozostała korespondencja może być również wnoszona pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu bądź za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej (ESP) oraz pocztę e-mail. Powinna ona zawierać również oznaczenie osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko), jej adresu (kod pocztowy, miejscowość i ulica).
  Jeżeli w takiej korespondencji nie wskazano imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, pismo pozostawia się bez rozpoznania.
 1. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.
 1. Pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie udzielają odpowiedzi w sprawach indywidualnych, wymagających analizy prawnej, za wyjątkiem przypadków, w których jest to wymagane ustawą Prawo oświatowe i jej przepisami wykonawczymi.
  Zagadnienia dotyczące zatrudniania, awansu zawodowego i wynagradzania nauczycieli powinny być rozpatrywane i rozstrzygane w pierwszej kolejności przez dyrektora szkoły bądź organ prowadzący szkołę.

metryczka


Wytworzył: Łukasz Słodkowski (27 marca 2014)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (27 marca 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: Michał Kazimierczuk (25 stycznia 2023, 11:23:47)
Zmieniono: Zmiana w wykazie telefonów.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 458826