Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 roku w Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Prawo do składania petycji zostało uwzględnione w art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym „każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej.”  
Tryb składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U z 2014r poz. 1195).
Przedmiotem petycji może być w szczególności żądanie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.
Ustawowy termin na rozpatrzenie petycji wynosi trzy miesiące, liczone, co do zasady, od dnia złożenia petycji, z możliwością jego przedłużenia o kolejne trzy miesiące.
 
Od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 6 września 2015 r. do końca 2015 roku do Kuratorium Oświaty w Szczecinie nie wpłynęła żadna petycja.

metryczka


Wytworzył: Monika Świercz (28 czerwca 2016)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (28 czerwca 2016, 15:02:44)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (29 czerwca 2016, 14:02:24)
Zmieniono: Korekta redakcyjna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1024