Przedmiot działalności

Zachodniopomorski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty wynikające z ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela oraz przepisów odrębnych, na obszarze województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności:


1) sprawuje nadzór pedagogiczny nad publicznymi i niepublicznymi szkołami i placówkami oraz placówkami doskonalenia nauczycieli, w tym nad niepublicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym, które znajdują się na obszarze województwa zachodniopomorskiego;


2) wydaje decyzje administracyjne, postanowienia oraz opinie w sprawach określonych w ustawie o systemie oświaty oraz Karcie Nauczyciela;


3) współdziała z radami oświatowymi działającymi przy i powoływanymi przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego;


4) wykonuje zadania organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego: 
a) w stosunku do organów jednostek samorządu terytorialnego - w sprawach szkół publicznych, zakładanych i prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne, oraz szkół i placówek niepublicznych;
b) w stosunku do dyrektorów szkół - w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz w sprawach skreślenia uczniów z listy uczniów;
c) w stosunku do organów i osób prowadzących szkoły i placówki - w sprawach o nadanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego i mianowanego;


5) realizuje politykę oświatową państwa, a także współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa;


6) opracowuje programy wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, wyodrębnionych w budżecie wojewody, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego;


7) organizuje olimpiady, konkursy, turnieje, przeglądy oraz inne formy współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa zachodniopomorskiego;


8) współdziała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Poznaniu;


9) bada potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia oraz inicjuje i koordynuje działania związane z doskonaleniem nauczycieli, współdziałając z organami prowadzącymi szkoły i placówki, a także może podejmować działania wspomagające materialnie i organizacyjnie doskonalenie nauczycieli, w szczególności promować nowatorstwo dydaktyczno-wychowawcze;


10) wspomaga działania w zakresie organizowania egzaminów i sprawdzianów w szkołach;


11) współdziała z organami jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kształtowania i rozwoju bazy materialnej szkół i placówek;


12) współdziała z właściwymi organami, organizacjami i innymi podmiotami w sprawach dotyczących warunków rozwoju dzieci i młodzieży, w tym w przeciwdziałaniu zjawiskom patologii społecznej, a także może wspomagać działania tych podmiotów;


13) koordynuje, wspomaga i nadzoruje organizację wypoczynku dzieci i młodzieży na obszarze województwa zachodniopomorskiego w okresie ferii letnich i zimowych;


14) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności w zakresie obronności.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów Zachodniopomorski Kurator Oświaty przyjmuje i przekazuje do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej oświadczenia lustracyjne dyrektorów szkół publicznych i niepublicznych mających siedzibę na obszarze województwa zachodniopomorskiego.


Opublikował: Piotr Gajewski (23 października 2009, 09:42:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4056

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij