Przedmiot działalności


Zachodniopomorski Kurator Oświaty, w imieniu Wojewody Zachodniopomorskiego, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie Prawo oświatowe i przepisach odrębnych na obszarze województwa zachodniopomorskiego.
Kuratorium Oświaty w Szczecinie, jako aparat pomocniczy Kuratora, realizuje zadania związane m.in. z: sprawowaniem nadzoru pedagogicznego nad publicznymi i niepublicznymi przedszkolami, innymi formami wychowania przedszkolnego, szkołami, placówkami, które znajdują się na obszarze danego województwa, realizowaniem polityki oświatowej państwa, a także współdziałaniem z organami jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i realizowaniu odpowiednio regionalnej i lokalnej polityki oświatowej, zgodnych z polityką oświatową państwa, opracowywaniem programów wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli, organizowaniem olimpiad, konkursów, turniejów, przeglądów oraz innych form współzawodnictwa i prezentacji osiągnięć uczniów szkół na obszarze województwa, współdziałaniem z placówkami doskonalenia nauczycieli, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i bibliotekami pedagogicznymi w realizacji zadań dotyczących diagnozowania, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, potrzeb w zakresie doskonalenia nauczycieli, wspomaganiem działania w zakresie organizowania egzaminów w szkołach, nadzorowaniem i wspomaganiem organizacji wypoczynku na obszarze województwa.

metryczka


Wytworzył: Monika Świercz (9 grudnia 2019)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (9 grudnia 2019, 11:04:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5684