Terminy załatwienia sprawy przez KO

Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki i zgodnie z kolejnością ich wpłynięcia. Istotnym warunkiem niezwłocznego załatwiania spraw jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów. Kuratorium załatwia sprawę niezwłocznie jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub nie ma potrzeby dostarczenia dodatkowych danych lub wyjaśnień.

 

W przypadku gdy na rozstrzygnięcie sprawy trzeba poczekać, interesant jest informowany przez pracownika kuratorium, który jednocześnie określa termin w jakim nastąpi rozstrzygnięcie sprawy.

 

Zasadą jest, że sprawy w Kuratorium Oświaty są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca. Dotyczy to zarówno spraw załatwianych w drodze decyzji administracyjnych w pierwszej lub drugiej instancji, jak również innych spraw związanych z zakresem działania Kuratorium Oświaty (wyjaśnienia, interpretacje stanowiska z zakresu prawa oświatowego).

 

Jeżeli sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, wówczas termin jej załatwienia wynosi dwa miesiące.

Niekiedy terminy te mogą być przekroczone. Przedłużenie terminów może nastąpić w szczególności wówczas, gdy spóźnienie wynika z winy zainteresowanego (np. nie dostarczył on dokumentów, których powinien dostarczyć, lub z przyczyn niezależnych od kuratorium.


W takich przypadkach pracownik kuratorium, który załatwia sprawę zawiadamia zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

Podstawa prawna: art. 12, 35 i 36 KPA

metryczka


Opublikował: Jan Puzacz (19 stycznia 2004, 11:16:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 10731