Ochrona sygnalistów zgłaszających naruszenia

Przedmiotem zgłoszenia może być naruszenie prawa w obszarach, o którym mowa art. 2 ust. 1 lit. a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019r. w sprawie ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości (Dz.Urz. UE L 305 Nr 17 z 26/11/2019r.), a w szczególności w odniesieniu do zamówień publicznych, ochrony prywatności i danych osobowych oraz bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, a także działalność zmierzająca do zatajenia któregokolwiek z wymienionych naruszeń.

Do zgłaszania nieprawidłowości na podstawie ww. przepisów uprawnione są osoby fizyczne, które uzyskały informację na temat naruszeń w kontekście związanym z pracą, w tym w szczególności:
1) pracownicy Kuratorium Oświaty w Szczecinie, także ci, których stosunek pracy już ustał;
2) osoby ubiegające się o zatrudnienie w Kuratorium Oświaty w Szczecinie, gdy informacje na temat naruszeń uzyskano w trakcie procesu rekrutacji;
3) osoby świadczącej pracę na podstawie innej niż stosunek pracy, o którym mowa w Kodeksie pracy, w szczególności – na podstawie umowy cywilnoprawnej;
4) osoby prowadzące działalność na własny rachunek;
5) akcjonariusze lub wspólnicy oraz osoby będące członkami organu administrującego, zarządzającego lub nadzorującego przedsiębiorstwa;
6) wolontariusze i stażyści;
7) osoby pracujące pod nadzorem i kierownictwem wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Zgłoszenia dokonywane mogą być:
1) w formie listownej na adres: Kuratorium Oświaty w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Dyrektor Wydziału Administracji i Kadr – do rąk własnych, zgłoszenie nieprawidłowości.";
2) osobiście lub telefonicznie do Dyrektora Wydziału Administracji i Kadr, tel. 91 44 27 511,
3) poprzez wrzucenie pisma do skrzynki na listy zamieszczonej przy drzwiach pokoju Nr 34 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Szczecinie przy ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin.

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy naruszenia dokonanego przez któregoś z dyrektorów wydziałów lub ich zastępców, powinno ono zostać skierowane do rąk własnych Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w formie listownej na adres: Kuratorium Oświaty 7 w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70 – 502 Szczecin z dopiskiem na kopercie „Zachodniopomorski Kurator Oświaty – do rąk własnych, zgłoszenie nieprawidłowości.

Załączniki:
- Zarzadzenie_Zachodniopomorskiego_Kuratora_Oswiaty_ustalenie_regulaminu.pdf (86kB) pdf
- Regulamin.pdf (323kB) pdf
- zalacznik_nr1.docx (15kB) word
- zalacznik_nr2.docx (23kB) word

metryczka


Wytworzył: Monika Świercz (16 grudnia 2021)
Opublikował: Łukasz Słodkowski (16 grudnia 2021, 12:36:35)

Ostatnia zmiana: Łukasz Słodkowski (16 grudnia 2021, 13:00:27)
Zmieniono: Korekta redakcyjna.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2059